حقوقی

 • زمین منابع طبیعی

  قانون زمین منابع طبیعی ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع: تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. ‌برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. ‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه…

  بیشتر بخوانید »
 • مجازات مزاحمت همسایه

  تعریف جرم مزاحمت همسایه ماده 30 قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایَملَک خود حق همه گونه تصرف و اِنتِفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده 132 قانون مدنی: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشد. اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.  ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها: قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می‌باشد قسمتهای مشترک محسوب می‌گردد و نمی‌توان حق انحصاری بر آنها قایل شد. تبصره- گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمتهای مشترک ممنوع است‌. قسمتهای مشترک در ملکیت مشاع تمام…

  بیشتر بخوانید »
 • مطالبه حق و حقوق کارگر

  تعریف کارگر در قانون کار ماده 2 قانون کار: کارگر از لحاظ قانون کار، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.   مزایا و حقوق کارگر ماده 2 قانون کار: مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود: الف – چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز‌ یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب – در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه…

  بیشتر بخوانید »
 • فسخ قرارداد اجاره

  تعریف اجاره در قانون ماده 466 قانون مدنی: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند.   + موارد فسخ اجاره 1) عدم تحویل عین مستاجره یا ملک ماده 476 قانون مدنی: موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و، در صورت امتناع موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستاجر خیار فسخ ‌دارد. در عقد اجاره، شخصی که مالی را به اجاره می‌دهد در ضمن ملتزم می‌شود که آن مال را در اختیار مستاجر گذارد و اگر به این التزام عمل نکند مستاجر حق دارد: 1) از تسلیم اجاره بها امتناع کند، زیرا تا زمانی که عین مورد اجاره به مستاجر تسلیم نشده منفعت نیز به قبض او در نیامده است و در نتیجه مستاجر می‌تواند از حق حبس استفاده کند و ایفای به عهد را…

  بیشتر بخوانید »
 • اجرت المثل ایام زوجیت

  اجرت المثل ایام زوجیت ماده 336 قانون مدنی: هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.   مشاوره حقوقی + پرسش: زوجه دادخواست اجرت‌المثل داده که دادگاه بر بطلان آن رای داده و رای قطعی بود. آیا زوجه دوباره می‌تواند دادخواست با همین موضوع مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت نماید؟ – پاسخ: 0

  بیشتر بخوانید »
 • معامله به قصد فرار از دین

  معامله به قصد فرار از دین ماده 218 قانون مدنی: هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. ماده 218 قانون مدنی مکرر: هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.   مشاوره حقوقی + پرسش: چکی دارم که نتونستن پاس کنند، از من وقت خواستن، بعد از چند ماه دوباره پرداخت نکردن. بعد برگشت زدم و شکایت کردم اما متوجه شدم در این مدت دارایی‌هاشون رو منتقل کردند، باید چکار کنم؟ – پاسخ: 0

  بیشتر بخوانید »
 • اعسار از پرداخت محکوم به

  مطالبه محکومُ به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1 – چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در…

  بیشتر بخوانید »
 • مطالبه سفته

  فَتِه طلب یا سفته ماده 307 قانون تجارت: فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.   شرایط سفته ماده 308 قانون تجارت: فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: 1) مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف. 2) گیرنده وجه. 3) تاریخ پرداخت.   مشاوره حقوقی + پرسش: همسر بنده یک واحد در ساختمان اداری تجاری را اجاره کرده. ریموتی به ایشون تحویل نشده. واحد آرایشگاه زنانه است و حتی بعضا جمعه‌ها هم مشغول کار هستند. برای دریافت ریموت هم مدیر ساختمان درخواست سفته به مبلغ ۵ میلیون تومان کرده که هرکسی ریموت خواست باید سفته بدهد. آیا قانونی هست یا نه؟ – پاسخ: 0

  بیشتر بخوانید »
 • دستور تخلیه

  دستور تخلیه عین مستاجره ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: در صورتی که‌ موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌ تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌ عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌ و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌ دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستاجر به‌‌ همان میزان‌ خودداری و…

  بیشتر بخوانید »
 • عقد صلح

  صلح ماده 752 قانون مدنی: صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.   اهلیت طرفین در عقد صلح ماده 753 قانون مدنی: برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.   صلح نامشروع ماده 754 قانون مدنی: هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.   اقرار در صلح ماده 755 قانون مدنی: صلح با انکار دعوی نیز جایز است، بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.   صلحِ ضرر و زیان ناشی از جرم ماده 756 قانون مدنی: حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود. منظور از حقوق خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم است که مجرم باید آن را جبران نماید.   صلح بلاعوض ماده 757 قانون مدنی: صلح بلاعوض نیز جایز است.   هیچ محدودیتی…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا