کیفری

نمونه رای تهدید به مرگ

در قانون مجازات اسلامی، تهدید به مرگ یکی از جرم‌هایی است که می‌تواند به مجازات فردی که آن را ارتکاب کرده است، منجر شود. تهدید به مرگ به این معناست که فردی با بیان عبارت‌های تهدیدآمیز، دیگری را از آسیب رساندن به جان خود یا خانواده‌اش باز دارد؛ حتی اگر این تهدید را عملی نکند. برای جرم تهدید به قتل، حکم مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و حبس تعزیری به مدت یک ماه تا یک سال می‌باشد. بدیهی است که این جرم، با توجه به خطورت آن برای جان و امنیت افرد تهدید شده، بسیار جدی است و باید با اقدامات قانونی متناسب با آن مقابله شود.

برای شکایت از این جرم، نیاز است که نمونه رای تهدید به مرگ را ببیند و سپس شکواییه در دفاتر خدمات قضایی ثبت شود. به این ترتیب، فرد تهدید شده می‌تواند از حق خود به امنیت و حفاظت از جان خود و خانواده‌اش استفاده کند و بذهکار متخلف مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

نمونه رای توهین و تهدید به قتل از طریق ارسال پیامک

در خصوص اتهام متهم به نام ن.، دایر به مزاحمت تلفنی و توهین و تهدید به قتل از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت ح. و م.، دادگاه بدواً در مورد شکایت م. علیه متهم به جهت عدم مالکیت نسبت به تلفن ثابت و همراه لذا شاکیه سمت و ذی نفع در طرح شکایت نداشته و مستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر می‌نماید.

اما اتهام متهم از جهت مزاحمت تلفنی با توجه به این که مقدمه جرم بوده، لذا جرم مستقل نبوده ازاین جهت مستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر می‌نماید.

اما اتهام متهم از جهت توهین و تهدید به قتل با توجه به بازخوانی پیامک در صفحه 14 و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه بزهکاری‌اش محرز، مستنداً به مواد 608 و 669 قانون مجازات اسلامی 1375 به دو فقره هفتادوچهار ضربه شلاق از بابت بزه‌های مذکور محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی در مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران- رضایی

نمونه رای تهدید به قتل و قدرت‌نمایی به‌وسیله‌ی چاقو

با عنایت به شکایت شاکی به تاریخ 1391/10/08 ملاحظه صورت جلسه اولیه استشهادیه محلی، اظهارات شاکی در مرجع انتظامی به اظهارات گواه به تاریخ 1391/08/16 در مرجع انتظامی، اظهارات سه نفر از گواهان تعرفه شده از سوی شاکی در نزد دادیار محترم دادسرا، اظهارات متهم در نزد مأمورین،شکایت متقابل متهم به تاریخ 1391/08/27، ملاحظه اظهارات متهم به تاریخ 1391/08/29 که عنوان نموده … درب کارگاه باز بود جهت اخذ طلب خود به شرکت رفته بودم اصلاً توهین و تهدید نبوده است و چاقویی نداشتم فقط کلید دستم بود و فحاشی قدرت نمایی نکرده‌ام و اظهارات شهود را قبول ندارم…، ملاحظه اظهارات شهود که به تاریخ 1391/08/29 در حضور شاکی و متهم و پس از مواجهه حضوری توسط دادیار محترم انجام شده، اظهارات متهم درهمان جلسه که عنوان نموده… فقط گفته‌ام بی‌وجدان پول منو بیا بده خدا را خوش نمی‌آید برای اینکه ده میلیون تومان پول از من گرفته سوله بفروشند و گفت گران شده نمی‌دهم و… .

قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرای بهارستان اظهارات متهم در وقت دادرسی 1391/09/27 و 1391/11/17، دادگاه درمجموع اتهامات انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته از بابت توهین و فحاشی مستنداً به ماده 608 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب1375 متهم را به پرداخت هفت صد هزار ریال جزای نقدی و از بابت تهدید به قتل مستنداً به ماده 669 قانون مذکور متهم را با رعایت بند2ماده 3 قانون وصول برخی دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی.

و از بابت قدرت نمایی با چاقو مستنداً به ماده 617 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب1375 متهم را به تحمل 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید که با رعایت بند پ و ث ماده 38و37و19قانون مجازات اسلامی به لحاظ اوضاع واحوال خاص که متهم مرتکب جرم شده ازجمله مطالبه طلب خود از شاکی و وضعیت خاص متهم از قبیل بیماری و سن و سال وی 6 ماه حبس وی را با دو درجه تخفیف به20روز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و10ضربه شلاق وی را با دو درجه تخفیف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مواد قانونی مرتبط با تهدید به قتل

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) :

هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.[اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳]

ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:

ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می ‌شود:
ماده ۱۰۴ – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین ‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌ دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

تبصره – حداقل و حداکثر مجازات‌ های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می ‌یابد.

نمونه شکواییه جرم تهدید به مرگ

تهدید به مرگ، یکی از جرم‌هایی است که در صورت ارتکاب، مجازات شدیدی را به دنبال دارد. شاکیانی که از این جرم قربانی شده‌اند، می‌توانند با ارائه یک نمونه شکواییه جرم تهدید به مرگ، از حق خود به امنیت و حفاظت از جان خود و خانواده‌شان استفاده کنند. برای ثبت شکایت، شاکی باید نمونه شکواییه جرم تهدید به مرگ را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت رسانده و مدارک مربوطه را نیز ضمیمه نماید.

با توجه به اینکه برخی از افراد ممکن است نسبت به نحوه شکایت از این جرم آگاهی نداشته باشند، بهتر است که یک نمونه شکواییه جرم تهدید به مرگ به آن‌ها ارائه شود تا بتوانند به راحتی از این حق خود استفاده کنند. در این راستا، در دسترس قرار دادن یک نمونه شکواییه جرم تهدید به مرگ، به شاکیان کمک می‌کند تا با آگاهی کامل‌تر، به مقابله با این جرم بپردازند.

پس از رویت متن نمونه شکواییه، شاکی می‌تواند مدارک مربوطه را جمع‌آوری کرده و با استفاده از نمونه شکواییه، شکایت خود را به صورت کامل و دقیق ثبت نماید. در نهایت، با توجه به خطورت جرم تهدید به مرگ برای جان و امنیت افراد، انجام تحقیقات لازم و صدور حکم محکومیت به دلیل این جرم، بسیار ضروری است. بنابراین، همواره بهتر است که در صورت تهدید به مرگ، شاکی بلافاصله از حق خود به امنیت و حفاظت از جان خود و خانواده‌اش، استفاده نماید و شکایت خود را به صورت دقیق و کامل ثبت کند.

با سلام؛

بدینوسیله اطلاع می‌دهم که جناب آقای ……………………………. به دلیل اختلافات مالی قبلی، در تاریخ …………………………. و در ساعت ……………………………… به درب منزل مراجعه کرده و با تهدید به قتل، خانواده‌ام را به خطر انداختند. برای اثبات این جرم، گزارش نیروی انتظامی و شهادت شهود به شکایتی که در این خصوص ثبت کرده‌ام، ضمیمه شده است. به همین منظور، از ریاست محترم ………………………… تقاضا دارم تا تحقیقات لازم در این زمینه انجام شود و در صورت ثابت بودن جرم، حکم محکومیت ایشان به دلیل تهدید به قتل صادر گردد.

لازم به ذکر است که تهدید به مرگ، نه تنها در قانون مجازات اسلامی، بلکه در بسیاری از قوانین کشورها به عنوان یک جرم شناخته شده است و مجازات‌های متنوعبرای آن تعیین شده است. به عنوان یک اقدام جرم‌آمیز، تهدید به مرگ باعث ایجاد ترس و وحشت در جامعه می‌شود و باید با تشدید مجازات‌ها و افزایش آگاهی افراد، از شیوع آن جلوگیری شود. در این راستا، نقش آگاهی‌بخشی و آموزش ایفا کنند تا افراد بتوانند خود را در برابر تهدیدات مختلف، از جمله تهدید به مرگ، محافظت کنند.

 

[ وکیل مرتبط: وکیل کیفری ]

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا