خانواده

 • ملاقات با فرزند

  حق ملاقات با فرزند ماده 1174 قانون مدنی: در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت‌ حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین، با محکمه ‌‌است.   توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری ماده 41 قانون حمایت خانواده: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی، با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تبصره – قوه قضائیه مکلف…

  بیشتر بخوانید »
 • اجرا گذاشتن مهریه

  ماده 1082 قانون مدنی: به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.   قانون جدید در به اجرا گذاشتن مهریه سکه ماده 22 قانون حمایت خانواده: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این…

  بیشتر بخوانید »
 • نشوز زوجه چیست؟ + نحوه اثبات نشوز

  روابط زوجیت محصور به استمتاع جنسی و مسایل مربوط به آن نیست؛ زیرا با مطالعه تکالیف مقرر در قانون و آنچه که از مواد مربوطه قابل استنباط است رابطه زوجیت مفهوم بسیار گسترده دارد که مبنای اخلاق و وفاداری و کمک به یکدیگر و تشریک مساعی و همچنین روابط مشخص مالی و غیرمالی، گذشت و فداکاری و ثبات کانون خانواده و تولید و تناسب نسل و تربیت فرزندان و تحویل آنان به جامعه را در بر می‌گیرد و حتی قبول نوعی مسئولیت خویشاوندی را نیز در بر می‌گیرد.   ایجاد رابطه زوجیت ماده 1102 قانون مدنی: همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.   حسن معاشرت در زوجیت ماده 1103 قانون مدنی: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. کلیه رفتارهای که با اصل «حسن معاشرت» در تنافی است از مصادیق نشوزه…

  بیشتر بخوانید »
 • نفقه معوقه

  تعریف نفقه ماده 1107 قانون مدنی: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.   نفقه معوقه یا نفقه گذشته ماده 1206 قانون مدنی: زوجه در هر حال می‌ تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌ افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.   مشاوره حقوقی + پرسش: من و همسرم در دوران عقد هستیم. همسرم نفقه رو اجرا گذشته تقریبا از یک‌سال پیش و من یک مقداری از نفقه مشخص شده رو به حساب ایشون واریز کردم. یک ماه پیش رای نفقه قطعی شد و اجرائیه برای همسرم صادر شد، منتهی اجرائیه رو…

  بیشتر بخوانید »
 • تعدیل نفقه

  تعدیل نفقه به معنای برقراری عدالت در حق دریافت کننده و پرداخت کننده نفقه است. این اقدام از دو زاویه قابل بررسی است: تعدیل نفقه زن و فرزندان، و تعدیل در میزان نفقه پرداختی به افرادی که موظف به پرداخت آن هستند. وقتی پرداخت کننده نفقه به دلایلی مانند بیماری یا تغییر شرایط اقتصادی نتواند مبلغ معینی که دادگاه تعیین کرده است را پرداخت کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست تعدیل نفقه را ارائه دهد. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، می‌تواند مبلغ نفقه را با توجه به شرایط فعلی افراد تغییر دهد. در صورتی که نفقه پرداختی به زن یا فرزندانش با شرایط زندگی آن‌ها متناسب نباشد، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست تعدیل نفقه را ارائه دهد. همچنین، پرداخت کننده نفقه نیز می‌تواند از دادگاه درخواست تعدیل نفقه را داشته باشد، اگر توانایی مالی برای پرداخت نفقه را نداشته باشد. در هر دو حالت،…

  بیشتر بخوانید »
 • حق حبس زوجه (حق حبس در دوران عقد)

  هرگاه زوج گمان کند که با دادن مهریه زوجه حاضر به تمکین نمی‌شود می‌تواند با دادن مهریه به امینی که از طرف حاکم تعیین می‌شود از تمکین زوجه اطمینان حاصل کند و سپس مهر به او تحویل داده شود. به نظر می‌رسد، با توجه به ماده ۱۰۸۵ و نظر فقهای امامیه حق حبس مانع چنین اختیاری شود؛ زیرا تا مهریه تسلیم و تحویل زوجه نشود، نوبت به تمکین نمی‌رسد دادن مهریه به امین ولو این که به تجویز حاکم باشد موجب اخلال در این حق می‌شود و از همه مهم‌تر در صورت تحویل مهریه برای زوج حق طرح دعوی تمکین در صورت نشوز زن ایجاد می‌گردد و در صورت اثبات و عدم تمکین ضمانت اجرایی آن عدم پرداخت نفقه است. از این رو هرگاه زوج علم داشته باشد در صورت پرداخت مهریه زوجه باز هم تمکین نخواهد کرد. این امر موجبی برای عدم پرداخت مهر نیست؛ زیرا هر یک از…

  بیشتر بخوانید »
 • فسخ نکاح + شرایط و موارد فسخ نکاح برای مرد و زن

  برحسب مقررات ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مزبور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. لذا اگر پدر دختر یا یکی از نزدیکان وی وجود اوصافی را در دختر توصیف نماید و شوهر روی همان اوصاف با دختر ازدواج نماید از جمله اگر گفته شود زن دارای معلومات است یا دارای دارایی زیاد و امثال آن می‌باشد و مرد به اعتبار آن اوصاف اقدام به نکاح کند و پس از نزدیکی معلوم شود زوجه فاقد آن اوصاف است شوهر می‌تواند به استناد خیار تدلیس نکاح را فسخ نماید و زن مستحق مَهر نیست و در صورتی‌که مَهری دریافت کرده باید مسترد نماید. زیرا مطابق قاعده عقلیالمغرور یرجع الی من غره کسی که موجب خسارت دیگری شود باید آن را بپردازد.   فسخ نکاح ماده 1128 قانون مدنی: هرگاه در یکی…

  بیشتر بخوانید »
 • رد اعسار مهریه

  رد اعسار مهریه ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌ طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که…

  بیشتر بخوانید »
 • مطالبه نفقه فرزند از پدربزرگ

  مطالبه نفقه فرزند از پدربزرگ ⚡️ نفقه فرزند بعد از فوت پدر

  نفقه فرزند به ترتیب بر عهده افراد زیر است و در صورتی که هر یک از افراد زیر فوت کرده باشد یا توانایی مالی جهت پرداخت نفقه را نداشته باشد نفقه فرزند به عهده نفر بعدی خواهد بود: پدر اجداد پدری ( پدرِ پدر) مادر اجداد و جدات مادری (پدر و مادرِ مادر) جدات پدری (مادر پدر) نکته: “اجداد” جمع کلمه “جد” و به معنی پدر است. نکته: “جدات” جمع کلمه “جده” و به معنی مادر است. ماده 1199 قانون مدنی: نفقه اولاد بر عهده پدر است؛ پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌‌فالاقرب، در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر…

  بیشتر بخوانید »
 • اجرت المثل بعد از فوت شوهر

  اجرت المثل بعد از فوت شوهر + نمونه رای

  طبق ماده 336 قانون مدنی، هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. و چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. پس طبق این ماده اجرت المثل بعد از فوت شوهر قابل مطالبه است. طبق رای های صادر از چندین دادگاه، دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پس از وفات زوج قابل پذیرش نیست. زیرا علاوه بر اینکه حسب عرف حاکم، انجام کارهای منزل توسط زوجه به قصد تبرع و به منظور تشیید مبانی خانواده…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا