آیین دادرسی

 • شکایت کیفری

  جهات شروع به تعقیب متهم ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری: جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس ت – اظهار و اقرار متهم ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر   تعقیب متهم توسط دادستان ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری: تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.   شکایت شاکی ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏‌دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع…

  بیشتر بخوانید »
 • تصرف عدوانی

  تعریف دعوای تصرف عدوانی ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.   اثبات مالکیت در تصرف عدوانی سابقه تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده برای پذیرش دعوا کافی بوده گرچه حتی خواهان مالکیتی در ملک موضوع دعوی نداشته باشد و یا حتی خوانده با فرض وجود حقی از قبیل حق مالکیت در ملک مبادرت به تصرف آن نموده باشد لذا ملاک و مفاد جهت اثبات ادعای خواهان در بحث تصرف عدوانی سابقه تصرف وی بوده است، لذا ورود دادگاه در مالکیت خواهان در چنین دعاوی خلاف مقررات این قانون خواهد بود؛ چراکه از جمله شرایط اثبات دعوی قید نگردیده است.   تصرف عدوانی کیفری ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل…

  بیشتر بخوانید »
 • نیم عشر دولتی و نیم عشر اجرایی

  نیم عشر اجرایی ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی: هزینه‌های اجرایی عبارت است از: 1 – پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. 2 – هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کار‌شناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.   نیم عشر دولتی ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی: پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین‌ خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد…

  بیشتر بخوانید »
 • هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در سال ۱۴۰۳

  هزینه دادرسی در امور حقوقی هزینه‌های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در امور حقوقی بر اساس جدول شماره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور عنوان تعرفه سال ۱۴۰۲ بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ ۲۰ هزار ریال هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال سه و نیم درصد ارش خواسته هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر و واخواهی چهار و نیم درصد محکوم‌به هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث پنج و نیم درصد محکوم‌به هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع دادخواست مشخص نباشد یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین…

  بیشتر بخوانید »
 • تامین دلیل و شرایط آن

  تامین دلیل ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تامین آن‌ها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از اینگونه دلایل است.   شرایط تامین دلیل  ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی: درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.  ماده 151 قانون آیین دادرسی مدنی: درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد: 1- مشخصات درخواست کننده و طرف او. 2- موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می‌شود. 3-…

  بیشتر بخوانید »
 • اعتراض به رای دادگاه

  روش های اعتراض به رای دادگاه: 1) تجدیدنظر ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی : آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی : احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد: الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (3/000/000) ریال متجاوز باشد. ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.   2) واخواهی ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی : محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این…

  بیشتر بخوانید »
 • قرار ترک تعقیب

  قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرا ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری: تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: الف – فوت متهم یا محکوم علیه ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت پ – شمول عفو ت – نسخ مجازات قانونی ث – شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون چ – اعتبار امر مختوم تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد. تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌صورت به ولی یا…

  بیشتر بخوانید »
 • قانون آیین دادرسی کیفری

  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ بخش اول- کلیات فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود. ماده ۲- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود. ماده ۳- مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی…

  بیشتر بخوانید »
 • مجازات ماری جوانا، گل، وید، گرس، ماشروم

  مجازات ماری جوانا، گل، وید، گرس، ماشروم

  طبق ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می ‌شود. 1) تا 50 گرم، تا 6/000/000 ریال تومان جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق. 2) بیش از 50 گرم تا 500 گرم، از 6/000/000 تا 15/000/000 تومان جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس. 3) بیش از 500 گرم تا 5 کیلوگرم، از 15/000/000 تا 60/000/000 تومان جریمه نقدی و…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا