کیفری

نمونه رای ورود به عنف و ضرب و جرح

ورود به مسکن دیگران بدون اجازه آنها یکی از تخلفات جرمی است که با نام “ورود به عنف” شناخته می‌شود. این عمل به‌طور قطع در تناقض با حریم شخصی افراد و حیثیت آنها است و ممکن است منجر به بروز مشکلات جدی شود. بنابراین، در قانون جرم ورود به عنف به‌عنوان یک جرم شناخته شده و مجازات آن حبس شش ماه تا سه سال است.

اگر شخصی وارد مسکن شخص دیگری بدون اجازه و با تهدید به ورود به آن مکان شود، به‌طور قانونی متخلف شناخته می‌شود و در صورت شکایت، پرونده او بررسی میشود و مجازات لازم در برابر او اعمال خواهد شد.

با توجه به اینکه حریم شخصی و مسکن فردی از حقوق اساسی و مصونیت‌های قانونی است، ورود به عنف به هیچ وجه مجاز نیست و ممکن است منجر به بروز مشکلاتی برای شخصی که مسکن خود را به اشتراک گذاشته است، شود. بنابراین، داشتن آگاهی از حقوق و قوانین مربوط به حریم شخصی و مسکن، به‌ویژه در مواقعی که مجبور به ورود به مسکن دیگری هستیم، بسیار مهم است تا از ورود به عنف جلوگیری شود.

جرم ورود به عنف و مجازات آن

ورود به عنف یکی از جرایمی است که در قوانین مختلف به‌عنوان نقض حریم شخصی و مسکن شناخته شده است. در قانون مجازات اسلامی، شرایط تحقق این جرم به‌وضوح ذکر شده است. براساس این ماده، هرکسی که به زور و بدون اجازه، وارد منزل یا مسکن دیگری شود، به مجازات حبس شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین، در صورتی که مرتکبان این جرم دو نفر یا بیشتر باشند و حداقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، مجازات حبس از یک تا شش سال برای آنها مقرر می‌شود.

ورود بهعنف یکی از جرایمی است که با نقض حریم شخصی و مسکن مرتبط است و ممکن است منجر به آسیب دیدن افراد و خسارت‌هایی برای آنها شود. از این رو، جرم ورود به عنف به‌عنوان یکی از جرائم شناخته شده است و در قوانین مختلف مجازات آن تعیین شده است.

به‌طور کلی، ورود به عنف به‌معنای ورود غیرقانونی و غیرمجاز به ملک دیگری است، که ممکن است با تهدید و یا استفاده از زور صورت بگیرد. این جرم در قانون مجازات اسلامی به‌طور واضح تعریف شده است و مجازات حبس شش ماه تا سه سال برای آن درنظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که این مجازات می‌تواند با توجه به شرایط و وضعیت پرونده متفاوت باشد.

ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی:

هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)

نمونه رای ورود به عنف به منزل و ایراد ضرب و جرح با چاقو

حتویات پرونده واصله حاکی از اینست که حسب گزارش مورخ 20/1/91 پاسگاه انتظامی بخش که به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال گردیده است اعلام می‌گردد که در پی یک فقره درگیری و رابطه نامشروع مربوط بخانم ز.ش. و ع.د. و درگیری ما بین ع.ب. و ع.د.، مأمورین به محل مراجعه و طرفین را به پاسگاه دلالت نموده و پس از تنظیم صورت جلسه اولیه بلافاصله با مقام قضائی هماهنگی به عمل آمد که مقرر نمودند اظهارات طرفین اخذ و ع.ب. و ع.د. شب را تحت نظر باشند و ز.ش. به نحوی که قابل دسترسی باشد آزاد و پرونده در تاریخ 20/1/91 به دادسرا ارسال گردد.

اظهارات طرفین اخذ و ز.ش. اظهار داشت که سه ماه است که با ع.د. آشنا شده و نام برده چند بار نیز به منزل آنها آمده و امشب نیز در داخل حیاط منزل مشغول صحبت بودیم که دامادمان سر رسید و با هم درگیر شدند.

ع.د. نیز اظهار داشت که سه ماه از مدت آشنائی وی با ز.ش. می‌گذرد و چون چند روز از او خبر نداشته به منزل آنها رفته تا جویای حالش شود که داماد آنها سر رسید و با هم درگیر شدیم و قصد داشت با چاقو به من حمله کند که چاقوی او را گرفته و آن را شکسته و از دستش فرار نموده است.

ع.ب. نیز اظهار داشته وقتی وارد خانه مادر خانم خود شده دیده که ع.د. با خواهر خانم وی در زیر درختان مشغول صحبت می‌باشد که با او درگیر شده و چاقوئی در دست داشته که ع.د. آن را گرفت و شکست و با آن وی را مجروح نمود که مأمورین به محل آمده و ما را به پاسگاه منتقل نمودند.

پرونده امر پس از وصول به دادسرای عمومی و انقلاب در تاریخ 20/1/91 جهت رسیدگی به شعبه اول بازپرسی دادسرای مذکور ارجاع شده و بازپرسی مذکور پس از انجام تحقیق از ع.ب. و غ.گ. ( مادر ز.ش.) به عنوان شاکی و نیز از ص.ش. به عنوان گواه و سپس از ع.د. به عنوان متهم به ورود به عنف به منزل شاکی بنام غ.گ. (مادر ز.ش.) و نیز ایراد ضرب و جرح با چاقو و به واسطه گازگرفتگی با دندان به ع.ب. تحقیق و تفهیم اتهام می‌گردد. همچنین از ز.ش. نیز به عنوان متهم در محضر بازپرسی تحقیق شده و از ع.د. به عنوان تجاوز به خویش اعلام شکایت می‌نماید.

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب پس از یک سلسله تحقیقات نهایتاً به موجب تصمیم شماره 9109975861200090 – 30/2/91 اجمالاً در مورد اتهام ع.د. مبنی بر ورود به عنف به منزل شاکی (خانم غ.گ.) و ایراد ضرب و جرح عمدی و گازگرفتگی با دندان نسبت به ع.ب. مبادرت به صدور قرار مجرمیت نموده و در خصوص شکایت ز.ش. علیه ع.د. دائر بر زنای به عنف با توجه باینکه طبق ماده 83 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به اتهام مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد لذا مقرر می‌دارد که پس از موافقت دادسرا با قرار مذکور، بدل پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان ارسال شود.

قرارهای مذکور مورد موافقت دادسرای ذی ربط قرار گرفته و پرونده امر با صدور کیفر [خواست] در مورد اتهام ع.د. مبنی بر ورود به عنف به منزل شاکی (غ.گ.) و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و گاز گرفتگی با دندان نسبت به ع.ب. به دادگاه عمومی جزائی ارسال می‌گردد.

پرونده مذکور در تاریخ 31/2/91 جهت رسیدگی در شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی مطرح می‌شود. شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی پس از دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات آنان مطابق دادنامه شماره 9109975859900146 – 11/3/91 آقای ع. د. را به لحاظ ارتکاب بزه ورود به عنف به منزل شاکیه و موضوع شکایت خانم غ.گ. و ایراد ضرب و جرخ عمدی با چاقو و گازگرفتن با دندان و موضوع شکایت آقای ع.ب. به استناد ماده 694 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 614 قانون مزبور، از جهت ورود به عنف به تحمل یک سال حبس تعزیری و در مورد ایراد جرح با چاقو از حیث جنبه عمومی جرم به تحمل 91 روز حبس تعزیری و در مورد جنبه خصوصی جرم به پرداخت دیه صدمات وارده در حق آقای ع.ب. محکوم می‌نماید.

دادنامه مرقوم مورد تجدیدنظرخواهی وکیل ع.د. (محکوم علیه) قرار گرفته و پرونده در شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد. شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره 9109975844800414 – 19 /4/91 در مورد تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. از دادنامه شماره 900146 – 11/3/91 خلاصتاً ایراد وکیل تجدیدنظرخواه مذکور بر صلاحیت شعبه 101 دادگاه جزائی را با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه متهم به زنای به عنف با ز.ش. بوده و پرونده‌ای در شعبه اول دادگاه کیفری استان تحت کلاسه 910011 تشکیل گردیده است وارد اعلام می‌دارد چون مطابق رأی وحدت رویه 709- 1/11/87 دادگاه کیفری استان مکلف به رسیدگی به اتهامات دیگر متهم نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است به تبع اتهامی که در صلاحیت کیفری استان می‌باشد، خواهد بود، بنابراین با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را به دادگاه صالح (شعبه اول کیفری استان ) ارسال می‌دارد.

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا